Μελλοντικά προγράμματα

Πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών»

ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης στη Δομή των Γιαννιτσων με τίτλο: Τεχνικές πωλήσεων και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών».

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.
Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς παρόχων κατάρτισης -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Το ΚΕΚ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Πρόκειται να υλοποίησει ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» στη δομή των Γιαννιτσών. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Έναρξη θεωρητικής κατάρτισης : 20 Μαρτίου 2014
• Λήξη θεωρητικής κατάρτισης: 12 Απριλίου 2014
• Έναρξη Πρακτικής Άσκησης : 14 Απριλίου 2014
• Τόπος υλοποίησης : ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (15 ΩΡΕΣ)

• Η έννοια της επιχείρησης
• Οι λειτουργίες της επιχείρησης και οι επιδιώξεις
• Η έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης
• Γνώσεις, ικανότητες και χαρακτηριστικά διοικητικών στελεχών
• Οργάνωση και διοίκηση
• Παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας επιχειρησιακής οργάνωσης
• Μοντέλα και χαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών
• Λειτουργική και δομική διάσταση της διοίκησης επιχειρήσεων
• Διαχείριση προσωπικού
• Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
• Διαχείριση χρόνου και εργασίας
• Οργάνωση & Διαχείριση Αλληλογραφίας και Δημοσίων Εγγράφων
• Αρχεία και Αρχειοθέτηση

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΠΕ (20 ΩΡΕΣ)

• Εισαγωγή στην κοινωνία της πληροφορίας
• Εφαρμογές των Η/Υ
• Δίκτυα Υπολογιστών
• Λειτουργικά συστήματα
• Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου
• Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows: Επιφάνεια εργασίας, Διαχείριση παραθύρων, Προσαρμογή στις απαιτήσεις κάθε χρήστη, Βοηθήματα, Αναζήτηση, Χρήση της βοήθειας των windows, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή αρχείων, Δημιουργία- Μετονομασία-Διαγραφή φακέλων, Εργασίες με φακέλους και αρχεία (Μετακίνηση-Αντιγραφή-Άνοιγμα), Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση – Ιεράρχηση αρχείων και φακέλων, Μέγεθος – Συμπίεση αρχείων, Κάδος ανακύκλωσης, Εκτύπωση
• Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου
• Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς, Νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων
• Οι βασικές λειτουργίες του Outlook Express: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, Προσθήκη λογαριασμού, Δημιουργία- αποστολή – λήψη μηνύματος, Κοινοποίηση – Ιδιαίτερη κοινοποίηση μηνύματος, Προώθηση μηνύματος, Επισύναψη αρχείων, Οργάνωση – Εύρεση μηνυμάτων, Βιβλίο Διευθύνσεων, Εκτύπωση μηνύματος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ (10 ΩΡΕΣ)
• Η πώληση σαν τέχνη και σαν επάγγελμα
• Προβλήματα πωλήσεων στην Ελλάδα
• Ο ρόλος του επαγγελματία πωλητή, σαν λύτης των προβλημάτων του πελάτη
• Ο ρόλος της προσωπικής πώλησης
• Η προσωπική πώληση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας
• Οι διαφορετικές τεχνικές προσέγγισης και επικοινωνίας
• Τα διαφορετικά στιλ πωλήσεων στο πλέγμα πωλήσεων
• Προσόντα του πωλητή
• Σχέση πώλησης και μάρκετινγκ
• Αντικειμενικοί σκοποί της πώλησης πρόσωπο με πρόσωπο
• Τα εργαλεία της προσωπικής πώλησης
• Μεγάλοι πελάτες ( κριτήρια και μέθοδοι αντιμετώπισης)
• Ηθικά ζητήματα των Πωλητών

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (10 ΩΡΕΣ)

• Καταναλωτική συμπεριφορά
o Λήψη απόφασης καταναλωτή/ αγοραστή
o Παράγοντες επηρεασμού των καταναλωτών
o Διαδικασία λήψης απόφασης του αγοραστή
o Διαδικασία αγοράς βιομηχανικών αγοραστών
o Ο ρόλος και η δραστηριότητα του πωλητή
• Προσέγγιση υποψηφίου πελάτη
o Διερεύνηση αναγκών του πελάτη
o Διαδικασία προσέγγισης
o Σχεδιασμός πλάνου διαδικασίας πώλησης
o Επίσκεψη στον πελάτη και παρουσίαση
o Εξακρίβωση αναγκών υποψηφίου πελάτη
o Επίδειξη προϊόντος
o Διαπραγμάτευση με τον πελάτη (Τι είναι Διαπραγμάτευση;)
o Αντιμετώπιση αντιρρήσεων. (Αποτελεσματικός χειρισμός αντιρρήσεων, τεχνικές άρσης αντιρρήσεων)
• Η Προσωπική Πώληση
o Τι είναι η προσωπική πώληση
o Ο ρόλος της επικοινωνίας στην προσωπική πώληση
o Δημιουργικότητα και καινοτομία στη σύγχρονη πώληση
o Η γλώσσα του σώματος
o Τα εμπόδια στην επικοινωνία πελάτη-πωλητή
o Συναλλακτική ανάλυση και εφαρμογή στις πωλήσεις
o Ενεργητική-Παθητική Ακρόαση
o Η δύναμη της ακοής στις πωλήσεις
o Κλείσιμο συμφωνίας

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (9 ΩΡΕΣ)
• Εξυπηρέτηση Πελατών
o Ορισμός
o Η δημιουργία συνείδησης εξυπηρέτησης
• Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
o Ορισμός
o Η διαμόρφωση φιλοσοφίας ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Δημιουργία κλίματος ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιοτικής εξυπηρέτησης
o Οι τέσσερις (4) βασικοί στόχοι της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Οι απαραίτητοι παράγοντες για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Οι δέκα (10) αναγκαίοι όροι της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
• Η Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών τον 21ο αιώνα
o Ο σημαντικός ρόλος που καλείται να διαδραματίσει σήμερα η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών
o Ποιοτική εξυπηρέτηση, το απαραίτητο προσόν όλων των εργαζομένων
o Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ένα αγαθό χωρίς κύκλο ζωής
o Το συγκριτικό πλεονέκτημα της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (3 ΩΡΕΣ)

• Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
• Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας με έμφαση στην τήρηση των συστημάτων ασφαλείας και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παρουσιάζονται επίσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών που απορρέουν απ΄ αυτό, καθώς και ο ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
• Εργασιακές σχέσεις
• Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων
• Εφαρμογή της αρχής της μη-διάκρισης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2 ΩΡΕΣ)
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία.
• Συνέντευξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας.
• Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
• Βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτό απασχόλησης κ.α.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (3 ΩΡΕΣ)
• Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο.
• Συμβάσεις εργασίας - Προσλήψεις μισθωτών.
• Χρονικά όρια εργασίας - Μερική απασχόληση.
• Αποδοχές εργαζομένων- Παροχή οικογενειακών επιδομάτων - Αργίες – Εορτές, Δώρο εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, Άδεια και επίδομα αδείας,
• Επιδότηση λόγω ανεργίας.

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (8 ΩΡΕΣ)

Ακολουθεί πρακτική άσκηση διάρκειας 500 ωρών σε επιχειρήσης πρακτικής.

Πληροφορίες: 23820 83443

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα