Τρέχοντα Προγράμματα

ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΕΙ,ΤΕΙ- ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ"

Το πρόγραμμα κατάρτισης "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" με κωδικό 19053, που εντάσσεται στην πρόσκληση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», ξεκινάει την θεωρητική κατάρτιση την Τετάρτη 17/12/2014 στο παράρτημα των Γιαννιτσών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και είναι διάρκειας 80 ωρών.

 

Αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (20 ΩΡΕΣ)
• Εισαγωγή στους Η/Υ: Τεχνολογικά χαρακτηριστικά Η/Υ, Υλικό – Λογισμικό, Βασικά αποθηκευτικά μέσα, Περιφερειακές μονάδες, Μονάδες εισόδου εξόδου
• Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας των windows
• Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειμένου Word: Δημιουργία αρχείων κειμένου, Διαμόρφωση σελίδας, Εισαγωγή κειμένου, Επεξεργασία κειμένου, Μορφοποίηση κειμένου, Εισαγωγή – Επεξεργασία αντικειμένων, Εισαγωγή – Επεξεργασία κεφαλίδων, υποσέλιδων, Εισαγωγή – επεξεργασία πινάκων, Εισαγωγή αριθμών σελίδων, Εκτύπωση αρχείων κειμένου
• Υπηρεσίες του Internet: Τρόποι σύνδεσης Internet –Υλικό – Λογισμικό, Προγράμματα πλοήγησης, Μηχανές αναζήτησης, Η αναζήτηση πληροφοριών στο internet, Χρήσιμες διευθύνσεις, Αποθήκευση δεδομένων, Προστασία από ιούς, Νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων
• Οι βασικές λειτουργίες του Outlook Express: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, Προσθήκη λογαριασμού, Δημιουργία- αποστολή – λήψη μηνύματος, Κοινοποίηση – Ιδιαίτερη κοινοποίηση μηνύματος, Προώθηση μηνύματος, Επισύναψη αρχείων, Οργάνωση – Εύρεση μηνυμάτων, Βιβλίο Διευθύνσεων, Εκτύπωση μηνύματος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12 ΩΡΕΣ)

• Η έννοια της επιχείρησης
• Οι λειτουργίες της επιχείρησης και οι επιδιώξεις
• Η έννοια της οργάνωσης και της διοίκησης
• Γνώσεις, ικανότητες και χαρακτηριστικά διοικητικών στελεχών
• Οργάνωση και διοίκηση
• Παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας επιχειρησιακής οργάνωσης
• Μοντέλα και χαρακτηριστικά των οργανωτικών δομών
• Λειτουργική και δομική διάσταση της διοίκησης επιχειρήσεων
• Διαχείριση προσωπικού
• Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
• Διαχείριση χρόνου και εργασίας
• Οργάνωση & Διαχείριση Αλληλογραφίας και Δημοσίων Εγγράφων
• Αρχεία και Αρχειοθέτηση

ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (12 ΩΡΕΣ)
• Βασικές αρχές Γενικής Λογιστικής
• Σημαντικότητα της Λογιστικής Πληροφόρησης στις Οικονομικές Μονάδες,
• Βασικές γνώσεις της λογιστικής διαδικασίας
• Κατηγορίες Λογαριασμών
• Βασικές αρχές Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
• Παραστατικά, έκδοση,καταχωρήσεις παραστατικών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (12 ΩΡΕΣ)

• Επικοινωνία- Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών
o Μέθοδοι επικοινωνίας
o Επικοινωνία με διάφορες ομάδες ανθρώπων
o Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων
o Η διαμόρφωση φιλοσοφίας ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών
o Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποιοτικής εξυπηρέτησης
• Προσέγγιση υποψηφίου πελάτη
o Διερεύνηση αναγκών του πελάτη
o Διαδικασία προσέγγισης- Σχεδιασμός πλάνου διαδικασίας πώλησης
o Επίσκεψη στον πελάτη και παρουσίαση
o Εξακρίβωση αναγκών υποψηφίου πελάτη
o Επίδειξη προϊόντος
o Διαπραγμάτευση με τον πελάτη (Τι είναι Διαπραγμάτευση;)
o Αντιμετώπιση αντιρρήσεων. (Αποτελεσματικός χειρισμός αντιρρήσεων, τεχνικές άρσης αντιρρήσεων)
• Η Προσωπική Πώληση
o Τι είναι η προσωπική πώληση
o Ο ρόλος της επικοινωνίας στην προσωπική πώληση
o Δημιουργικότητα και καινοτομία στη σύγχρονη πώληση
o Η γλώσσα του σώματος
o Τα εμπόδια στην επικοινωνία πελάτη-πωλητή
o Συναλλακτική ανάλυση και εφαρμογή στις πωλήσεις
o Ενεργητική-Παθητική Ακρόαση
o Η δύναμη της ακοής στις πωλήσεις
o Κλείσιμο συμφωνίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)- ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TEAM WORK) (12 ΩΡΕΣ)

o Διαχείριση χρόνου
o Ιεράρχηση δραστηριοτήτων
o Ημερήσιος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός
o Εργαλεία διαχείρισης προσωπικού και επαγγελματικού χρόνου
o Τρόποι αντιμετώπισης απρόσμενων εμποδίων στον προγραμματισμό
o Η διάκριση μεταξύ του «σημαντικού» και του «επείγοντος»
o Η «γλώσσα» του σημαντικού και πως χρησιμοποιείται
o Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων στην επαγγελματική προοπτική
o Ομαδική εργασία: Τα οφέλη για την επιχείρηση και για τα άτομα
o Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ατομική λειτουργία
o Οι συγκρούσεις, τα θετικά και αρνητικά και οι τρόποι αντιμετώπισης
o Οι διαφορετικοί ρόλοι που αναπτύσσονται μέσα στην ομάδα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
• Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
• Παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας με έμφαση στην τήρηση των συστημάτων ασφαλείας και στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παρουσιάζονται επίσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι γενικές και ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών που απορρέουν απ' αυτό, καθώς και ο ρόλος και τα καθήκοντα των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (4 ΩΡΕΣ)
• Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο.
• Συμβάσεις εργασίας - Προσλήψεις μισθωτών.
• Χρονικά όρια εργασίας - Μερική απασχόληση.
• Αποδοχές εργαζομένων- Παροχή οικογενειακών επιδομάτων - Αργίες – Εορτές, Δώρο εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, Άδεια και επίδομα αδείας,
• Επιδότηση λόγω ανεργίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (4 ΩΡΕΣ)
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, βασικά στοιχεία.
• Προσομοίωση Συνέντευξης με εργοδότες, τρόποι εξεύρεσης εργασίας.
• Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.
• Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής
• Βασικές αρχές στο ξεκίνημα αυτοαπασχόλησης

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα ξεκινήσει στις 19/1/2015 και θα χωριστεί σε 2 φάσεις:
Α' Φάση: Ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης
Β' Φάση: Δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία 

Newsletter

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για τα νέα Προγράμματα