Θεσσαλονίκη
2310 501770
Γιαννιτσά
23820 83443
Πτολεμαϊδα
24630 24843
Η εταιρία

Ανακοινώσεις

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η οριστική Πρόσκληση και ξεκινούν οι αιτήσεις ανέργων στο πλαίσιο του έργου: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» σήμερα 27/07/2022 και ώρα 05:00 μ.μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελούμενων και να συμμετέχει στο παρόν έργο θα πρέπει:
Α) Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω gov.gr Αρχική/Εκπαίδευση /Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των ανέργων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στην αίτηση έχουν αναγραφεί λάθος στοιχεία, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, αφού ακυρώσουν την προηγούμενη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κάλυψης των θέσεων ή δεν έχει λήξει το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Β)Να επισυνάψει τα κάτωθι δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην «Αίτηση Συμμετοχής» του, επί ποινή αποκλεισμού, και τα οποία ο ωφελούμενος θα πρέπει να προσκομίσει, μετά την επιλογή του προγράμματος, στον πάροχο της επιλογής του.
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο Γυμνασίου) ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations).
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η υπεύθυνη δήλωση δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης υποβολής των αιτήσεων που ορίζεται στη σχετική Πρόσκληση, δηλαδή μπορεί να εκδοθεί από 27/7/2022 και έπειτα.

Προσοχή ιδιαίτερη στην υπεύθυνη δήλωση μέσω gov. gr . Αν δεν έχετε πιστοποιήσει κατά το παρελθόν το κινητό σας ή δεν έχετε e-banking θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς e-banking από την τράπεζα που συνεργάζεστε.

Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.

Θα πρέπει να “διαφυλάξετε" την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

 

Τα διαθέσιμα προγράμματα από το ΚΔΒΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ είναι τα εξής:


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (200 ώρες: Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 72 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 54)
 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων (200 ώρες:Δια ζώσης: 76 ώρες, Σύγρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 53)
 3. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (200 ώρες:Δια ζώσης: 83 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 85 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 32)
 4. Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 74 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 55)


ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (200 ώρες:Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 81 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 45)
 2. Κυκλική Οικονομία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 58)
 3. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Building (197 ώρες:Δια ζώσης: 72 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 84 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 41)

 

 

Πληροφορίες:

Θεσσαλονίκη: 2310 501770

Γιαννιτσά: 23820 83443

Πτολεμαΐδα: 24630 24843

80.000

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

security

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAMENETAI Επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης 5.000 Ανέργων, με εκπαιδευτικό επίδομα 525€

ΑΦΟΡΑ σε Άνεργους που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. ( έστω και μία ημέρα) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 • ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: οι ενδιαφερόμενοι είναι επιπλέον απαραίτητο να γνωρίζουν ότι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησής τους στην Ελληνική Αστυνομία, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&%20Itemid=646&lang

Αντικείμενο κατάρτισης

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως «Προσωπικό Ιδιωτικής
Ασφάλειας, επιπέδου 1 (Μεταγυμνασιακό)», συνολικής διάρκειας 105 ωρών.

Παρέχεται:

 1. Θεωρητική κατάρτιση με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 2. Πιστοποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, από τον ΕΟΠΠΕΠ
  και το ΚΕΜΕΑ
 3. Εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης

 

Πληροφορίες:

Θεσσαλονίκη: 2310 501770

Γιαννιτσά: 23820 83443

Πτολεμαΐδα: 24630 24843

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

80.000 anergwn voucher

Αναμένονται Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις «Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες για 80.000 ανέργους ηλικίας 18 και άνω.

Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν:

✔️Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 200 ωρών
✔️Πιστοποίηση γνώσεων
✔️Εκπαιδευτικό επίδομα 1000€

Το ΚΔΒΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης! Tα αντικείμενα κατάρτισης που διαθέτει ο φορέας μας είναι τα εξής:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (200 ώρες: Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 72 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 54)
 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων (200 ώρες:Δια ζώσης: 76 ώρες, Σύγρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 53)
 3. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (200 ώρες:Δια ζώσης: 83 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 85 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 32)
 4. Online Branding και Επικοινωνία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 74 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 55)

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (200 ώρες:Δια ζώσης: 74 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 81 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 45)
 2. Κυκλική Οικονομία (200 ώρες:Δια ζώσης: 71 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 71 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 58)
 3. Τεχνικός προγραμματισμού Smart Building (197 ώρες:Δια ζώσης: 72 ώρες, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 84 ώρες, Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 41)

 

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος: εδώ

 

Πληροφορίες
☎️ Θεσσαλονίκη, Στρ. Μπραντούνα 3, 1ος όροφος, 2310 501770
☎️ Γιαννιτσά, Αναγεννήσεως 6, 23820 83443
☎️ Πτολεμαΐδα, Εθν. Αντίστασης 35, 24630 24843

 ΔΥΠΑ 80.000

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

afisa 42824

Έναρξη προγράμματος κατάρτισης με τίτλο: Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στον χώρο εργασίας και κωδικό 42824 που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» στη Κεντρική Δομή Θεσσαλονίκης, Στρ. Μπραντούνα 3, περιοχή Βαρδάρη.

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

voucher

Είσαι στους επιτυχόντες της 3ης λίστας του προγράμματος «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»;

Έμειναν λίγες μέρες για να ενεργοποιήσεις την επιταγή σου!!


Το ΚΔΒΜ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας του κλάδου Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη!

 

Πληροφορίες: Στρ. Μπραντούνα 3, 2310 501770

 

Εικόνα1

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία
Θεσσαλονίκη
: 2310501770
Γιαννιτσά     : 2382083443
Πτολεμαίδα   : 2463024843

Εγγραφή στο Newsletter

Please enable the javascript to submit this form

Follow us on social

Search